Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI JUST LOVE LABEL SRO

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto obchodné podmienky („ obchodné podmienky “) spoločnosti just love label sro, so sídlom Revoluční 1082/8, Nové Mesto, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 140 36 002, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C , vložka 359297 („ predávajúci “) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník („ Občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( „ kúpna zmluva “) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou („ kupujúci “).

1.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza (i) osobne v niektorom z kamenných obchodov predávajúceho na území Slovenskej republiky pomocou alebo (ii) dištančným spôsobom vrátane prostredia internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.just.love („ webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („ webové rozhranie obchodu “).

1.3 Ak nie je výslovne uvedené inak, obchodné podmienky sa použijú primerane aj na prípady, keď osoba, ktorá nakúpila tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, okrem ustanovení článku 6.3 týchto obchodných podmienok a vybraných ustanovení reklamačného poriadku.

1.4 Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne písomne ​​dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


2.1 V prípade nákupu tovaru priamo v niektorom z kamenných obchodov predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy zaplatením alebo prevzatím tovaru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, alebo podpisom objednávky zo strany kupujúceho.

2.2 V prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania obchodu či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, pričom za takúto akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že do 14 pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

2.3 Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

  1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1 Kúpna cena za tovar je voči kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi dohodnutými v objednávke, resp. potvrdenie objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci je oprávnený po kupujúcom požadovať zálohu na objednaný tovar.

3.3 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby (darčekové balenie a pod.), tak ako sú kupujúcim špecifikované v objednávke.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru na účet predávajúceho spoločne s uvedením variabilného symbolu platby; tieto údaje budú v rámci potvrdenia objednávky (v prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom) kupujúcemu zaslané na oznámenú elektronickú adresu. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci vystaví ohľadom platby (urobené v hotovosti alebo bezhotovostne) vykonané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po uhradení kúpnej ceny tovaru (alebo jeho časti v prípade zálohy), a to vrátane všetkých náležitostí vyplývajúcich z právnych predpisov na evidenciu tržieb. V prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom zašle predávajúci daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu; elektronický daňový doklad – faktúra je tiež k dispozícii na stiahnutie v užívateľskom účte (viď článok 6.1 týchto obchodných podmienok).

  1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 Preprava tovaru z uzavretej kúpnej zmluvy, pokiaľ nedochádza k prevzatiu tovaru priamo v mieste niektorej z kamenných predajní predávajúceho, je realizovaná spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky.

4.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol dohodnutý, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.5 V prípade voľby osobného odberu objednaného tovaru je kupujúci povinný počkať vždy na doručenie potvrdzujúceho e-mailu obsahujúceho výzvu na prevzatie tovaru. Pred odoslaním takej výzvy nebude možné tovar vyzdvihnúť. Tovar bude na odbernom mieste k dispozícii po dobu 3 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na jeho vyzdvihnutie.

4.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. , v znení neskorších predpisov).

5.2 Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na delikátne vlastnosti použitých materiálov a ich špecifické požiadavky na údržbu je pri použití a údržbe tovaru potrebné dodržiavať pokyny spojené s údržbou uvedené na štítku alebo priložených pokynoch na údržbu.

5.3 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

  1. NIEKTORÁ ŠPECIFIKA PREDAJA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.1 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


6.1.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania („ užívateľský účet “). Prostredníctvom svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Pre aktiváciu užívateľského účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými v Zásadách spracovania osobných údajov.

6.1.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za aktuálne a správne.

6.1.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

6.1.4 Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.

6.1.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď (i) kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 36 mesiacov nevyužíva, (ii) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (iii) alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.1.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6.2 OBJEDNÁVKA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.2.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho užívateľského účtu.

6.2.2 V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Na realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami na spracovanie osobných údajov uvedenými v Zásadách spracovania osobných údajov.

6.2.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

6.2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 6.2.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Českú republiku môže byť realizované iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

6.2.6 Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a) objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
(b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru; a
(d) týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracovanie osobných údajov uvedených v Zásadách spracovania osobných údajov.

6.2.7 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

6.2.8 Kupujúci je pred odoslaním objednávky taktiež oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

6.2.9 Objednávku, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

6.2.10 Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke („ elektronická adresa kupujúceho “), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.2 týchto obchodných podmienok.

6.2.11 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6.2.12 Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.2 týchto obchodných podmienok.

6.2.13 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

6.2.14 Pre vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka kupujúceho nie je predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou.

6.2.15 Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky zmeny tovaru a cien v internetovom obchode. Ponuka tovaru vystaveného v internetovom obchode vrátane tovaru v akcii či výpredaji platí iba do vypredania zásob či do straty schopnosti predávajúceho plniť, pričom platí, že počet kusov produktov v zľave alebo ponuka platnosti musí byť na webovej stránke vždy konkrétne uvedená.

6.2.16 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

6.2.17 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzavretím. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.just.love a sú tiež kupujúcemu zasielané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky v zmysle článku 2.2 týchto obchodných podmienok.

6.2.18 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6.2.19 Informácie o realizovaných objednávkach a uzavretých kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní obchodu, a to po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

6.3 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM-SPOTREBITEĽOM

6.3.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho.

6.3.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.3.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v písomnej forme odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenej vo formulári.

6.3.3 V lehote 10 dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 6.3.2. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

6.3.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.3.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.3.5 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknutý. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pokiaľ tovar už nie je možné vrátiť - bol zničený alebo spotrebovaný, musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

6.3.6 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.3.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, tj cenu tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

6.3.7 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.3.8 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.3.9 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom. predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.3.10 Ustanovenia tohto článku 6.3 sa použijú obdobne aj na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy uzatvárané dištančným spôsobom mimo prostredia webového rozhrania obchodu.

6.3.11 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá), pokiaľ nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu" alebo "akciu" alebo iné označenie obdobného významu. Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých (posledných) troch číslic namiesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. o 80 % nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé) a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

  1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


7.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové stránky (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky a internetového rozhrania obchodu v rozpore s jej určením.

7.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@just.love. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

7.4 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebiteľ.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES ( nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1 Predávajúci za účelom plnenia kúpnej zmluvy spracováva osobné údaje kupujúceho, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679, zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, as ďalšími nadväzujúcimi či vykonávacími predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto údaje zahŕňajú najmä údaje, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo ktoré poskytne v rámci vzájomnej komunikácie s predávajúcim.

8.2 Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je súčasťou každej kúpnej zmluvy.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


9.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.3 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

9.4 Konkrétne podmienky zákazníckeho vernostného programu (ak bude zriadený) budú stanovené v samostatnom dokumente dostupnom na webovej stránke.

9.5 Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

9.6 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2022.