Reklamačný poriadok

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento reklamačný poriadok spoločnosti just love label sro so sídlom
Revolučná 1082/8, Nové Mesto, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 140 36 002, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 359297 („ predávajúci “) upravuje základné vzájomné práva a povinnosti kupujúci uplatnením práv z vadného plnenia či záruky za akosť (reklamácia) pri uzatváraní kúpnych zmlúv v niektorej z kamenných predajní predávajúceho či pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu na adrese www.just.love.

1.2 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho („ OP “) a ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, majú pojmy tu používané rovnaký význam ako v OP. Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom alebo OP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru.

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

2.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal (i) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali alebo ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, (ii) sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa a (iii) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. 

2.2 Ak koná kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti (resp. ak nie je kupujúci spotrebiteľom), je lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia pri tovare 12 mesiacov. 

2.3 V prípade, že kúpna zmluva, záručný list (podmienky), reklama či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

2.4 V prípade, že tovar nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe tovaru neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. 

2.5 Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.6 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

2.7 V prípade uznania výrobnej alebo materiálovej vady tovaru bude tento tovar bezplatne opravený alebo predávajúci zaistí dodanie nového tovaru bez vád. 

  1. VÝLUKY Z ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBNÉ PLNENIE A ZO ZÁRUKY ZA AKOSŤ

3.1 Ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa nepoužijú pri tovare (i) kde vada vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) ak je vada už v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny; (iii) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; (iv) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním alebo nesprávnou údržbou v rozpore s pokynmi predávajúceho a výrobcu či iným zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením alebo (v) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je tovar dodaný zásielkovou službou alebo iným prepravcom, je kupujúci povinný skontrolovať pred potvrdením prevzatia nepoškodenosť obalu zásielky, lepiacich pások av prípade pochybností, že zásielka vykazuje vady, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie závady. 

3.3 Reklamácia tovar poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Takto spôsobené vady nemožno reklamovať u predávajúceho.

  1. PRIEBEH REKLAMÁCIE

4.1 Kupujúci je povinný vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť a mohol vadu pri dostatočnej starostlivosti zistiť, a to buď označením vady, alebo oznámením, ako sa prejavuje; v opačnom prípade mu nemusí byť právo z chybného plnenia či záruky za akosť priznané. Kupujúci je najmä povinný pred podpisom dodacieho listu tovar riadne prezrieť, či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne vady. 

4.2 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, záručného listu, príp. iným vierohodným spôsobom. 

4.3 Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení; neskôr je predávajúci povinný kupujúcemu vydať aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.4 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne v reklamačnom protokole alebo inak na dlhšej lehote.

4.5 V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, neuplatnia sa lehoty podľa článkov 4.3 a 4.4 tohto reklamačného poriadku, ale predávajúci sa zaväzuje reklamácie riešiť v čo najkratšej možnej lehote s ohľadom na odborné posúdenie tovaru predávajúcim alebo výrobcom

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov (ADR) zo zmluvy s predávajúcim v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie ( www.coi.cz ). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho, ktorý je možné podať najmä písomne, ústne do protokolu alebo elektronicky prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Žiadne z ustanovení tohto článku nevylučuje možnosť kupujúceho obrátiť sa so svojím nárokom na príslušný súd.

5.2 Pre uplatnenie reklamácie môže kupujúci využiť vzor reklamačného formulára , ktorý tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku a je v elektronickej podobe k dispozícii aj na webových stránkach predávajúceho www.just.love .

5.3 Znenie tohto reklamačného poriadku môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z kúpnych zmlúv uzavretých pred účinnosťou nového reklamačného poriadku.

5.4 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2022.

1. Nie sme udržateľní, sme zodpovední

Rovnako ako vy sme unavení z toho, ako sú dnes všetci udržateľní. Čo to vlastne znamená, udržateľnosť? Ako sa to meria? 100% láska? Áno. 100% udržateľnosť? Ilúzie. Udržateľnosť je pre nás termín bez obsahu. Zodpovednosť je pre nás termín, ktorému rozumieme, a podľa ktorého sa riadime. Každá časť nášho výrobného a predajného reťazca je pre nás dôvodom na zlepšovanie. Každý zákazník je pre nás zodpovednosťou, ktorú s láskou a radosťou plníme.

2. Veríme prírodným materiálom

Veríme, že naše telo si zaslúži to najlepšie a planéta tiež. Organická bavlna, hodváb a kašmír sú 3 základné materiály, s ktorými pracujeme. Do nášho sortimentu sa snažíme postupne pridávať ďalšie inovatívne biomateriály, ktoré sú šetrné k prírode a ľudskému telu.

3. Používame 100% materiály

Nič nie je 100%, ale 100% materiály sa recyklujú oveľa ľahšie ako kombinácia rôznych materiálov. Obyčajné bavlnené tričko, ktoré je vyrobené z nekvalitnej bavlny a vylepšené prímesou napr. elastanu, je oveľa zložitejšie zrecyklovať ako 100% bavlnené tričko. My používame 100% materiály vysokej kvality, do ktorých nie je potrebné pridávať ďalšie syntetické prvky. Tieto materiály sú ideálne na recykláciu.

4. Ak používame syntetické materiály, potom vždy recyklované.

Už vieme, že nič nie je 100%, a tak je niekedy nutné použiť syntetický materiál, inak by sme vytvorili produkt s takými vlastnosťami, že by ho nikto nenosil. A takýto produkt je plytvanie zdrojmi. Pokiaľ ale používame syntetický materiál, potom vždy recyklovaný, aby sme minimalizovali nutnosť výroby nových umelých vlákien.

5. Vyrábame lokálne

Nechceme prispievať k nezmyselným globálnym transportným cestám, keď jedno tričko preputuje tri rôzne kontinenty, než sa dostane k svojmu majiteľovi. Lokálna pre nás neznamená nutne výrobu v krajine, kde sídlime. Bavlnené vlákno nerastie na Vysočine a kašmírska koza nebehá po dvore na Malej Strane. Výrobou v Ulaanbaatare podporujeme lokálny biznis a bojujeme proti vývozu surového kašmíru čínskymi priekupníkmi, ktorí ho potom zmiešajú s vlnou a vydávajú ho za 100% kašmír. Výroba v Portugalsku nám dáva možnosť využívať moderné technológie v továrňach, ktorých produkcia je postavená na zodpovedných princípoch a skúsenosti s biomateriálmi. Výroba v Čechách je ideálna pre naše limitované kolekcie, nad ktorými je nutný priamy dohľad.

6. Budujeme cirkulárnu ekonomiku

Je pre nás absolútne zásadné zbúrať lineárny princíp masovej produkcie: vyrobiť - využiť - zahodiť. Namiesto toho chceme, aby všetko, čo vyrobíme, bolo používané čo najdlhšie. Podporujeme predaje z druhej ruky a plánujeme vytvoriť obchod s JUSTLOVE použitým oblečením, participujeme na swap eventoch a premýšľame o vytvorení JUSTLOVE požičovne. Všetko oblečenie, ktoré vyrobíme, posielame na recykláciu na textilné vlákna. Chceme, aby sa s prírodným bohatstvom zaobchádzalo s úctou a rešpektom, chceme zmeniť linearitu na cirkularitu a nastaviť princíp: vyrobiť – užiť – zreycklovať.

7. Inovujeme prostredníctvom technológií

Keď milujete prírodu, neznamená to, že nemôžete milovať technológie. Technológie sú pre nás fascinujúcim svetom, ktorý nám umožňuje urobiť reálny svet módneho priemyslu lepší. Pre design našej limitovanej hodvábnej kolekcie sme po prvýkrát použili 3D vizualizácie. Tie umožnia odstrániť chyby strihu ešte predtým, než sa fyzicky strihne do látky. Odpadne tak nutnosť vytvárať sety prototypov a spotrebovávať množstvo materiálov a energie. Ďalšími oblasťami, do ktorých investujeme je recyklácia, tvorba inovatívnych materiálov a rozvoj AI technológií, ktoré sa používajú napr. na tvorbu tzv. virtuálnych kabínok. Tie simulujú, ako by daný kus oblečenia vyzeral priamo na vašej postave.