Zásady spracovania osobných údajov

V spoločnosti just love label sro považujeme osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov za niečo, čo treba chrániť. Nižšie sa dozviete, ako spoločnosť just love label sro, so sídlom Revoluční 1082/8, Nové Mesto, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 140 36 002, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 35929 ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, dodávateľov či prípadne ďalších subjektov údajov.

Ochrana súkromia a spracovania osobných údajov je pre spoločnosť just love label sro prioritou a spracovanie osobných údajov je považované za prísne dôverné as osobnými údajmi je nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679.

 1. Účely a právny základ pre spracovanie

Vo vzťahu k subjektom údajov spracovávame osobné údaje na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • plnenie zmluvného vzťahu – jednanie o uzavretí, zmene alebo plnení zmluvy (vrátane problematiky zákazníckeho vernostného programu, pokiaľ je k dispozícii), vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie, zodpovedanie Vašich otázok;
 • plnenie právnych povinností – povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy a ďalej tiež poskytovanie údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 • oprávnený záujem spoločnosti just love label sro – ochrana práv a právom chránených záujmov správcu, komunikácia s užívateľmi webových stránok, zasielanie obchodných oznámení; spoločnosť just love label sro je oprávnená spracovávať e‑mailovú adresu či telefónne číslo svojich zákazníkov v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) , v znení neskorších predpisov za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov alebo služieb v prípade, že zákazník také zasielanie pôvodne neodmietol;
 • Váš súhlas – ponúkanie výrobkov a služieb v súvislosti so spracovaním osobných údajov zákazníkov doplnených o nákupnú históriu (napr. prehľad objednávok, zakúpeného tovaru a navštívených stránok v rámci internetového obchodu spoločnosti just love label sro na internetovej adrese www.just.love ).

 1. Rozsah osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

Vo vzťahu k svojim zákazníkom spracovávame len nevyhnutné údaje. Robíme tak s cieľom poskytnúť tie najlepšie služby a ponúkať ten najkvalitnejší tovar. Konkrétne sa jedná o nasledujúce údaje – meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, firma, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, poznámka pre dopravcu, poznámka pre predajcu a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov oznámi.

Vo vzťahu k našim dodávateľom či iným obchodným partnerom, môžeme navyše spracovávať tieto osobné údaje - titul, kontaktná adresa, ID dátovej schránky, bankové spojenie.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a môžete si byť istí, že ich nikdy nikomu nepredávame. Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti just love label sro, či jednotlivým spracovateľom a správcom osobných údajov, a to iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Cieľom týchto spoluprác je poskytnutie tých najlepších a najrelevantnejších služieb len pre Vás. Takto získané údaje môžu poskytovatelia služieb použiť iba na základe zmluvy o odovzdaní osobných údajov či zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorených medzi takými príjemcami a spoločnosťou just love label sro Takými príjemcami sú najmä právni zástupcovia spoločnosti just love label sro, poskytovatelia informačných a komunikačných systémov, technické infraštruktúry (napríklad IT služieb) a ďalšie. Bližšie informácie či zoznam príjemcov poskytne spoločnosť just love label sro na vyžiadanie.

 1. Doba uloženia osobných údajov a zabezpečenia

Vaše osobné údaje sú chránené pred ich sprístupnením neoprávneným osobám a tiež pred inými prípadmi ich zverejnenia alebo straty či neoprávnenou modifikáciou uvedených osobných údajov a informácií s použitím príslušných technických a organizačných opatrení.

Retenčné doby vzhľadom na jednotlivé účely spracovania sú najmä nasledujúce:

Účel spracovania

Doba uloženia osobných údajov

Plnenie zmluvy

Najdlhšie po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Vybavenie objednávky

Najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol vystavený daňový doklad

Vybavenie reklamácie

Najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania

Kamerové záznamy

Najdlhšie 3-5 dní od obstarania

Komunikácia s používateľmi webovej stránky

Najdlhšie 30 dní od ukončenia komunikácie

Zasielanie obchodných oznámení

Najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu/opt-outu

 1. Osobitné ustanovenia v prípade registrácie

Pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.just.love , máte možnosť pre zjednodušenie budúcich transakcií vykonať registráciu. Registráciou beriete na vedomie, že spoločnosť just love label sro je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje navyše v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácii (prihlasovacia e-mailová adresa, heslo), a to za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Ak udelíte súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke či registračnom formulári boli doplnené o nákupnú históriu (napr. prehľad objednávok, zakúpeného tovaru a navštívených stránok v rámci internetového obchodu spoločnosti just love label sro na vyššie uvedenej internetovej adrese) a históriu navštívených stránok na webe, bude spoločnosť just love label sro používať tieto údaje za účelom zisťovania Vašich nákupných zameraní a záujmov a následne na ponúkanie obchodu a služieb, a to na dobu do odvolania takého súhlasu.

 1. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo

 • na prístup k osobným údajom;
 • na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne;
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • na prenositeľnosť údajov;
 • vzniesť námietku, po ktorej spracovanie osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov;
 • právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov ( uoou.cz ).

Ak budete chcieť uplatniť svoje práva alebo budete mať otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na telefónnom čísle +420 603 250 266 alebo e-mailom na adrese obchod@just.love.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 1.10.2022.