Reklamační řád

 

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád společnosti  just love label s.r.o. se sídlem
Revoluční 1082/8, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 140 36 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359297  („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv v některé z kamenných prodejen prodávajícího či pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese www.just.love.

1.2 Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

2.2 Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců. 

2.3 V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.4 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

2.5 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.7 V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad. 

 

  1. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

3.1 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3.2 Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

3.3 Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

  1. PRŮBĚH REKLAMACE

4.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. 

4.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

4.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

4.5 V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 4.3 a 4.4 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

5.2 Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu a je v elektronické podobě k dispozici rovněž na webových stránkách prodávajícího www.just.love.

5.3 Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

5.4 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2022.

 

1. Nejsme udržitelní, jsme zodpovědní

Stejně jako vy jsme unavení z toho, jak jsou dnes všichni udržitelní. Co to vlastně znamená, udržitelnost? Jak se to měří? 100% láska? Ano. 100% udržitelnost? Iluze. Udržitelnost je pro nás termín bez obsahu. Zodpovědnost je pro nás termín, kterému rozumíme, a podle kterého se řídíme. Každá část našeho výrobního a prodejního řetězce je pro nás důvodem ke zlepšování. Každý zákazník je pro nás odpovědností, kterou s láskou a radostí plníme.

2. Věříme přírodním materiálům

Věříme, že naše tělo si zaslouží to nejlepší a planeta také. Organická bavlna, hedvábí a kašmír jsou 3 základní materiály, se kterými pracujeme. Do našeho sortimentu se snažíme postupně přidávat další inovativní biomateriály, které jsou šetrné k přírodě a lidskému tělu.

3. Používáme 100% materiály

Nic není 100%, ale 100% materiály se recyklují daleko snadněji než kombinace různých materiálů. Obyčejné bavlněné tričko, které je vyrobeno z nekvalitní bavlny a vylepšeno příměsí např. elastanu, je mnohem složitější zrecyklovat než 100% bavlněné tričko. My používáme 100% materiály vysoké kvality, do kterých není potřeba přidávat další syntetické prvky. Tyto materiály jsou k recyklaci ideální.

4. Pokud používáme syntetické materiály, pak vždy recyklované.

Již víme, že nic není 100%, a tak je někdy nutné použít syntetický materiál, jinak bychom vytvořili produkt s takovými vlastnostmi, že by ho nikdo nenosil. A takový produkt je plýtvání zdroji. Pokud ale používáme syntetický materiál, pak vždy recyklovaný, abychom minimalizovali nutnost výroby nových umělých vláken.

5. Vyrábíme lokálně

Nechceme přispívat k nesmyslným globálním transportním cestám, kdy jedno tričko proputuje tři různé kontinenty než se dostane ke svému majiteli. Lokální pro nás neznamená nutně výrobu v zemi, kde sídlíme. Bavlněné vlákno neroste na Vysočině a kašmírská koza neběhá po dvoře na Malé Straně. Výrobou v Ulaanbaataru podporujeme lokální byznys a bojujeme proti vývozu surového kašmíru čínskými překupníky, kteří jej pak smíchají s vlnou a vydávají ho za 100% kašmír. Výroba v Portugalsku nám dává možnost využívat moderních technologií v továrnách, jejichž produkce je postavena na zodpovědných principech a zkušenosti s biomateriály. Výroba v Čechách je ideální pro naše limitované kolekce, nad kterými je nutný přímý dohled.

6. Budujeme cirkulární ekonomiku

Je pro nás absolutně zásadní zbořit lineární princip masové produkce: vyrobit - využít - zahodit. Místo toho chceme, aby vše, co vyrobíme, bylo užíváno co nejdéle. Podporujeme prodeje z druhé ruky , chceme participovat na swap eventech a přemýšlíme o vytvoření JUSTLOVE půjčovny. Všechno oblečení, které vyrobíme, posíláme k recyklaci na textilní vlákna. Chceme, aby se s přírodním bohatstvím zacházelo s úctou a respektem, chceme změnit linearitu na cirkularitu a nastavit princip: vyrobit - užít - zrecyklovat.

7. Inovujeme prostřednictvím technologií

Když milujete přírodu, neznamená to, že nemůžete milovat technologie. Technologie jsou pro nás fascinujícím světem, jež nám umožňuje udělat reálný svět módního průmyslu lepší. Pro design naší limitované hedvábné kolekce jsme poprvé použili 3D vizualizace. Ty umožní odstranit chyby střihu ještě předtím, než se fyzicky střihne do látky. Odpadne tak nutnost vytvářet sety prototypů a spotřebovávat spoustu materiálů a energie. Dalšími oblastmi, do kterých investujeme, je recyklace, tvorba inovativních materiálů a rozvoj AI technologií, které se používají např. pro tvorbu tzv. virtuálních kabinek. Ty simulují, jak by daný kus oblečení vypadal přímo na vaší postavě.