Zásady zpracování osobních údajů

Ve společnosti just love label s.r.o. považujeme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost just love label s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 140 36 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359297 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů. 

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost just love label s.r.o. prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

 1. Účely a právní základ pro zpracování 

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smluvního vztahu– jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy (včetně problematiky zákaznického věrnostního programu, pokud je k dispozici), vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;
 • plnění právních povinností– povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
 • oprávněný zájem společnosti just love label s.r.o. – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, komunikace s uživateli webových stránek, zasílání obchodních sdělení; společnost just love label s.r.o. je oprávněna zpracovávat e‑mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl;
 • Váš souhlas– nabízení výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků doplněných o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti just love label s.r.o. na internetové adrese www.just.love).

 

 1. Rozsah osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje – jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firma, IČ, DIČ, telefonní číslo, e‑mailová adresa, poznámka pro dopravce, poznámka pro prodejce a případně další osobní údaje, které subjekt údajů sdělí.

Ve vztahu k našim dodavatelům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti just love label s.r.o., či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností just love label s.r.o. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti just love label s.r.o., poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost just love label s.r.o. na vyžádání.

 

 1. Doba uložení osobních údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:

Účel zpracování

Doba uložení osobních údajů

Plnění smlouvy

Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Vyřízení objednávky

Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad

Vyřízení reklamace

Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Kamerové záznamy

Nejdéle 3-5 dnů od pořízení

Komunikace s uživateli webové stránky

Nejdéle 30 dnů od ukončení komunikace

Zasílání obchodních sdělení

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

 

 1. Zvláštní ustanovení v případě registrace

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.just.love, máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost just love label s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (přihlašovací e-mailová adresa, heslo), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti just love label s.r.o. na výše uvedené internetové adrese) a historii navštívených stránek na webu, bude společnost just love label s.r.o. používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu. 

 

 1. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo 

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; 
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 603 250 266 nebo e-mailem na adrese obchod@just.love.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.10.2022.